Taxe şi impozite locale

HCL Nr. 3/20-01-2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020
hclanexe
3.docx   3-1 IMPOZIT CLADIRI.docx  3-2 IMPOZIT TEREN- 2018.docx  3-3 IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT- modiicat.docx  3-4 taxa autorizatii,avize,certificate modifcate.docx  3-5 taxa firma -2-.docx  3-6 impozit pe spectacole.docx  3-7 TAXE SPECIALE.docx  3-8-alte taxe locale.docx  3-9 facilitati.docx  3-10 SANCTIUNI.docx  3-11 TAXE DE TIMBRU.docx  3-12 taxe judiciare de timbru.docx  3-13 autorizatii de functionare.docx  3-14 tariful lunar al chiriei.docx  3-15 criterii majorare.docx 
 
HCL Nr. 35/23-03-2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 3 din 20.01.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020
hclanexe
hcl 35.docx   a35-1.docx  a35-2.docx 
 
HCL Nr. 40/29-05-2020 privind Inregistrarea Primăriei Comunei Sfantu Gheorghe, jud.Tulcea în Sistemul National Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line
hclanexe
HCL40.docx   -
 


ANUL  -  2020

CAPITOLUL I     -   IMPOZITUL PE CLADIRI

 

Art. 455. 1) Orice persoana –fizica sau juridica – care are in proprietate o cladire situata in comuna Sfantu Gheorghe  datoreaza anual catre bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in Codul fiscal se prevede diferit.

2) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele dacat cele de drepr public se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

4) Taxa pe cladiri se stabileste  proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere , administrare sau folosinta.

 

CALCULUL IMPOZITULUI PE CLADIRILE REZIDENTIALE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

 

Art. 457. 1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile- anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de  0,1%asupra valorii impozabile a cladirii.

2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate  a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2

 

 

 

TIPUL CLADIRII

 

Valoarea impozabila – lei/m2-

Valoarea impozabila –lei/m2-

2019

Valoarea impozabila –lei/m2-

2020 indexat cu rata inflitiei 4,6%

 

Cu instalatii de apa, canalizare,electrice si incalzire(conditii cumulative)

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau incalzire

Cu instalatii de apa, canalizare,electrice si incalzire(conditii cumulative)

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau incalzire

Cu instalatii de apa, canalizare,electrice si incalzire(conditii cumulative)

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau incalzire

 

Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic                                    

1000

600

1000

600

 1046

627,60

 

Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

300

200

300

200

313,80

209,20

 

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

200

175

200

175

209,20

183,05

 

Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

125

75

130,75

78,45

 

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D  

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

 

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decâ cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

          5)  Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii  se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficieficient de transformare de 1,4.

          6)  In raport de rangul localitatii , valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construte desfasurate a cladirii , cu coeficientul de corelatie corespunzator zonei de amplasare astfel :

 

ZONA

COEFICIENTUL DE CORECTIE

A

1,10

B

1,05

C

1,00

             7)  In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin (6) se reduce cu 0,10

 

 

         8)   Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

 1. a) cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta
  b) cu 30 % pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 ani si 100 de ani inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
 2. c) cu 10 % pentru cladirea care are o vechime intre 30 de ani si 50 ani, inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta

         9)    In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care afost efectuatareceptia la terminarea lucrarilor.

 

 

CALCULUL IMPOZITULUI PE CLADIRILE NEREZIDENTIALE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

 

Art. 458. – 1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1%asupra valorii care poate fi:

 1. Valoarea dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta
 2. Valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta
 3. Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

           3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

           4) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. 1prevazut mai sus impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

 

CALCULUL IMPOZITULUI PE CLADIRILE CU DESTINATIE MIXTA AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

 

Art. 459. - 1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.
              (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 457;
  b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

 

CALCULUL IMPOZITULUI / TAXEI PE CLADIRILE DETINUTE DE PERSOANELE JURIDICE

Art. 460. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii majorat cu 50%.
           (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii majorat cu 20%
           (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
          (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).
          (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 1. a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
  b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
  c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
             d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
              e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
              f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
            (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
           (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5% ajustata  cu 50%.
             (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

DECLARAREA ,DOBANDIREA, INSTRAINAREA SI MODIFICAREA CLADIRILOR

 

Art. 461. - (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
(12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
(13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
(15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

 

PLATA IMPOZITULUI/ TAXEI PE CLADIRI

Art. 462. - (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
(5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

CAPITOLUL – II – IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN

 

Orice persoana –fizica sau juridica – care are in proprietate teren  situat in intravilanul sau extravilanul comunei Sfantu Gheorghe  datoreaza anual catre bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe impozit pentru acel teren, exceptand cazul in care in Codul fiscal se prevede diferit.
            Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă.

CALCULUL IMPOZITULUI /TAXEI PE TEREN

 

Art. 465. - (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţireasuprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
- lei/ha – ( Legea 227/2015)

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
- lei/ha- 2019

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi indexat cu rata inflatiei 4,6%
- lei/ha- 2020

IV

IV

IV

A

711 - 1788

1067

            1116,08

B

569 - 1422

853

892,23

C

427 - 1068

641

670,48(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţireasuprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr. crt.

Zona
Categoria de folosinţă

LEGEA 227/2015

Anul 2019

A                     B                 C              

A

B

C

1

Teren arabil

28

21

19

34

25

23

2

Păşune

21

19

15

25

23

18

3

Fâneaţă

21

19

15

25

23

18

4

Vie

46

35

28

55

42

34

5

Livadă

53

46

35

64

55

42

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

34

25

25

7

Teren cu ape

15

13

8

18

16

10

                 

Anul 2020 cu rata de inflatie

De 4,6%

    A                B                 C              

 
 

34/35,56

25/26,15

23/24,05

 

25/26,15

23/24,05

18/18,82

 

25/26,15

23/24,05

18/18,82

 

55/57,53

42/43,93

34/35,56

 

64/66,94

55/59,60

42/43,93

 

34/35,56

25/26,15

25/26,15

 

18/18,82

16/16,73

10/10,46

 
(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

Rangul localităţii

Coeficientul de corecţie

IV

1,10

 

 


(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
  b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a

 

(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţireasuprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţiecaracteristic fiecarei zone:

Nr. crt.

Categoria de folosinţă

Impozit Legea 227/2015
(lei)

Impozit 2019

 

Impozit 2020 cu 4,6% inflatia

1

Teren cu construcţii

22 - 31

37

37/38,70

2

Teren arabil

42 - 50

60

60/62,76

3

Păşune

20 - 28

34

34/35,56

4

Fâneaţă

20 - 28

34

34/35,56

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

8 - 16

19

19/19,87

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

0

0

0

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

1 - 6

7

7/7,32

8.1

Teren cu amenajări piscicole

26 - 34

41

41/42,88

 

 

DECLARAREA  SI DATORAREA IMPOZITULUI SI A TAXEI PE TEREN

 

Art. 466. - (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(8) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
(9) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
(12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţieşi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 

 

PLATA IMPOZITULUI SI A TAXEI PE TEREN

 

Art. 467. - (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată..
(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

 

CAPITOLUL  - III – IMPOZITUL  ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

Art. 468. - (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

 

CALCULUL IMPOZITULUI

 

 

AUTOVEHICULE  Art. 470 alin. (2)

 

Art.469 alin.4

Redus cu 50%

I.Tipuri de autovehicule inmatriculate

Niveluri prevazute in legea 227/2015

           2018

                    2020

cu rata de inflatie 4,6%

Impozit 2020

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau

fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau

fracţiune din aceasta

Suma ,in lei,redusa cu 50%

Motociclete, tricicluri, cvadriciclurisi autoturisme  cu capacit.pana la 1600 cmc inclusiv

8

                                                                                          10                                                            10

                                                                                         1010                                                         10/10,46

                       5,23

Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitate cilindrica de peste 1600 cmc

9

                                                                                  1     111111                                                     11

11                                                                                                                                       11/11,50

                       5,75

Autoturism cu capacit.intre 1601 SI 2000 cmc inclusiv

18

22

22/23,01

11,50

Autoturism cu capacit.intre 2001 si 2600 cmc inclusiv

72

86

86/89,95

44,97

Autoturism cu capacit.intre 2601 si 3000 cmc inclusiv

144

173

173/180,95

90,47

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001cmc

290

348

348/364

182

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala autorizata de pana la 12 tone, inclusiv

30

36

36/37,65

18,82

Tractoare

18

18

18/18,82

9,41

Autobuze,  autocare, microbuze

24

29

29/30,33

15,16

 

II. Vehicule inregistrate

 

 1. Vehicule cu capacitate cilindrica

Lei/ 200 cmc

2019

2020

cu rata de inflatie 4,6%

2020

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cmc

2-4

5

5/5,23

2,61

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cmc

4-6

7

7/7,32

3,66

 1. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

50-150

60

60/60,76

31,38

               

 

 

 REMORCI , SEMIREMORCI  SAU  RULOTE

Art. 470, alin. (7)

 

Art.469 alin.4

Redus cu 50%

Masa totala maxima autorizata

Niveluri prevazute 227/2015

2020

cu rata de inflatie 4,6%

2020

Suma in  lei

Suma in lei

Suma in lei

a . Pana la 1 tona inclusiv

9

11/11,50

5,75

b. Peste 1 tona,dar nu mai mult de 3 tone

34

41/42,88

21,44

c. Peste 3 tone ,dar nu mai mult de 5 tone

52

62/64,85

32,42

d. Peste 5 tone

64

77/80,54

40,27

 

 

  –   MIJLOACE  DE  TRANSPORT  PE  APA

 

IMPOZITUL PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT PE APA

 

Art.470  alin. (8)

 

 

Niveluri prevazute in

Codul Fiscal

Niveluri                                                                                       pe 2020 cu rata de inflatie 4,6%

            Art.469 alin.4

              Redus cu 50%

1.Luntre,barci fara motor,folosite pentru pescuit si uz personal                     

21

21,96

10,98

2. Barci fara motor ,folosite in alte scopuri

56

58,57

29,28

3. Barci cu motor

210

219,66

109,83

4. Nave de sport si agrement  *)

Intre 0 si 1119

Intre 0 si 1170,47

Intre 0 si 585,23

5. Scutere de apa

210

219,66

109,83

6. Remorchere si impingatoare :

 

 

 

     a) pana la 500  CP , inclusiv

559

584,71

292,35

     b) peste 500 CP si pana la 2000 CP , inclusiv

909

913,6

456,8

     c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP , inclusiv

1.398

1.402,6

701,3

     d) peste 4000 CP

2.237

2.339,9

1169,95

Ceamuri , slepuri si barje fluviale

A)    cu capacitatea de incarcare de pana la 1500 tone inclusiv

B)    cu capacitate incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone

C)    cu capacitate de incarcare de peste 3000 de tone

 

182

280

 

490

 

190,37

292,88

 

512,54         

 

 

 

95,18

146,44

 

256,27

 

           

-Conform art.94 lit.c)  din HG nr.1/2016 coroborat cu art.469 alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,

Impozitul pe mijloacele de transport si pentru barcile si luntrele folosite in activitati economice, aducatoare de venit,se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în:

a)Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico - sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare;
b)Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şiacţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico - sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

-In baza  art.469 alin.1 lit.e) NU se datoreaza impozit pe mijloacele de transport pentru barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii.Intră sub incidenţa prevederilor art. 469 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice, aflate în proprietatea atât a persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice cu domiciliul în unităţile administrativ - teritoriale din Delta Dunării, care nu desfasoara activitati economice,aducatoare de venit.

|[(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă - parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota - parte deţinută de aceşti terţi. (alineat introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 46/2016, în vigoare de la 5 septembrie 2016 până la 1 ianuarie 2017) ]|

 

-În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar

 

DECLARAREA SI DATORAREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 471. - (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
          (2) În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
            (3) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(4) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 

 

PLATA IMPOZITULUI

Art. 472. - (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

 

 

CAPITOLUL IV--    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

 

Art. 474 alin. (1) si alin. (2)

 

Taxa pentru obtinerea certificatului de urbanism

- suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism:

Codul Fiscal

            2020

a) pana la 150 mp  inclusiv

5-6

9

b)intre 151 si 250 mp inclusiv

6-7

10

c)intre 251 si 500 mp  inclusiv

7-9

13

d)intre 501 si 750 mp  inclusiv

9-12

18

e)intre 751 si 1000 mp  inclusiv

12-14

21

f)peste 1000 mp

14 +  0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste 1000 mp

21 +  0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste 1000 mp

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita la alin.1

 

Art. 474

alin 3

Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale

Art. 474

alin. (4)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

15 lei

22 lei

Art. 474 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire –anexa

0.5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

0.5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

Art. 474 alin. (6)

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele la alin. 5) inclusiv valoarea instalatiilor aferente

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

Art. 474 alin. (8)

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire

 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

Art. 474 alin. (9)

 

 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii

 

0,1% din valoarea impozabila a constructiei

0,1% din valoarea impozabila a constructiei

Art. 474 alin. (10)

 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaz, petrol si alte escavari se datoreaza de proprietarii dreptului de prospectiune si exploatare

Inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efctiv afectati la suprafata solului  15

Inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efctiv afectati la suprafata solului cu 15

Art. 474

alin. (12)

 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrari de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire

 

3% din valoarea autorizata

3% din valoarea autorizata

Art. 474 alin. (13)

 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri

 

2% din valoarea autorizata a lucrarilor.

2% din valoarea autorizata a lucrarilor.

Art. 474 alin. (14)

 

Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, tonete, containere, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice

8 lei/ m2

8 lei/ m2

Art. 474 alin. (15)

 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu

13

13 lei pentru fiecare racord

Art. 474 alin. (16)

 

-Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

 

9

9

 

 

Art. 475 alin. (1)

 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare  de frunctionare

20

20

Art. 475

alin. (2)

 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producator

 

 

 

5

20

Art. 475 alin. (2)

 

Taxa pentru eliberarea carnetului de producator

15

20

Art. 475 alin. (2)

Taxa pentru viza semestriala atestat de producator

5 lei/ viza

5 lei/ viza

 

 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice,de alte planuri detinute de consiliile locale

32 pentru fiecare mp sau fractiune de mp

32 pentru fiecare mp sau fractiune de mp

 

Taxa de eliberare a certificatului de de edificare a cladirilor

 

15 lei

 

Taxa pentru eliberarea anexa 24-sesizare pentru deschiderea succesiunii

 

15 lei

 

 

Art. 475 

 

(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei în a cărui rază administrativ - teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

 1. a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
  b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

(4) Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local

 

|[(5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare. (text original în vigoare până la 1 ianuarie 2016) ]|

(5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află sediul sau punctul de lucru

 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza comunei Sfantu Gheorghe( grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive) pentru suprafata mai mica de 500 mp.

 

Niveluri pentru anul 2020

--lei--

Suprafata desfasurata( inclusiv terasa) pana la 100 mp

400

Suprafata desfasurata( inclusiv terasa) intre 101- 300 mp

1000

Suprafata desfasurata( inclusiv terasa) intre 301-500 mp

2000

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza comunei Sfantu Gheorghe  ( grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive) pentru suprafata mai mare  de 500 mp.

 

2500

Taxa pentru eliberea orarului de functionare

50 lei

 

 Taxa pentru modificarea orarului de functionare se stabileste la.

 

 

50 lei

 

 

 

             Pentru taxele prevăzute la art. 474 alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

 1. a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
 2. b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform 457;
 3. c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie
 4. d) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii se calculeaza taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
 5. e) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care se comunicavaloarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

Art. 476. - (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a utorizaţiilor următoarele:

a)certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 

[{*}] b)certificatele, avizeleşiautorizaţiile ai cărorbeneficiari sunt persoaneleprevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificărileşicompletărileulterioare, şi a persoanelorfiziceprevăzute la art. 1 din OrdonanţaGuvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificărişicompletăriprinLegea nr. 189/2000, cu modificărileşicompletărileulterioare; (literămodificatăprin art. V pct. 7 din O.U.G. nr. 41/2015, astfel cum a fostmodificatăprin art. I pct. 3 din Legea nr. 112/2016, învigoare de la 2 iunie 2016)
c)certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii - anexă;
d)certificatele de urbanism şiautorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e)certificatele de urbanism şiautorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local;
f)certificatele de urbanism şiautorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
g)autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

[{*}] h)certificatele de urbanism şiautorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a MinisteruluiTineretuluişiSportului; (sintagmă înlocuită prin art. 9 lit. d) din O.U.G. nr. 55/2015, învigoare de la 20 noiembrie 2015)
i)certificat de urbanism sauautorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu character umanitar, social şi cultural;

 


j)certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitatea acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire social şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie social pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
k)certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

 

CAPITOLUL V -  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

Art. 477. - (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
(2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.
(3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
(4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(5) Cota taxei se stabileşte la 3%.


(6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. (alineat modificat prin art. V pct. 8 din O.U.G. nr. 41/2015, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 112/2016, în vigoare de la 2 iunie 2016)

 

TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE

              Art. 478. – 1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe

 

Art. 478 alin. (2)

 

 Taxa pentru afisaj in  scop de reclama si publicitate

Lei/mp sau fractiune de mp

Legea 227/2015

Lei/mp sau fractiune de mp

- Nivel 2019

Lei/mp sau fractiune de mp

- Nivel 2020

lit.a)

a)  In cazul unui afisaj in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

32

38

38

lit. b)

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj pentru reclama si publicitate

23

28

28

 

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

 

 

                                                                                                                             

                                                                            CAPITOLUL VI – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

 

Art. 480. - (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

-Manifestare artistica sau activitate distractiva

Legea 227/2015

- Nivel 2019-

         -Nivel 2020-

Spectacol de teatru, balet,opera, opereta, concert, circ, sau prezentare film la cinematograf , sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională

Pana la 2% din suma incasata din vanzarea biletelor si abonamentelor

2% din suma incasata din vanzarea biletelor si abonamentelor

2% din suma incasata din vanzarea biletelor si abonamentelor

Alte manifestari artistice, cu exceptia celor de mai sus

Pana la 5% din suma incasata din vanzarea biletelor si abonamentelor

5% din suma incasata din vanzarea biletelor si abonamentelor

5% din suma incasata din vanzarea biletelor si abonamentelor

 

 

 

 

 

 

Calculul impozitului

Art. 481. - (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

 1. a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al comunei Sfantu Gheorghe
 2. b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
  c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
  d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
  e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al comunei Sfantu Gheorghe, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
  f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Plata impozitului

Art. 483. - (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie.
(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare

 

                                                                         CAPITOLUL VII - TAXE  SPECIALE

 

Art. 484. - (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.

 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale:

Art. 30 alin. (2):

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii

(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de către autorităţile deliberative.

 

Pentru functionarea COMPARTIMENTULUI DE SALUBRITATE se instituie urmatoarele taxe:

 

- TAXA HABITAT (salubritate) pentru colectarea deseurilor pentru anul 2020:

 

Persoane fizice

 

 

     Art.484.alin2

      redus cu 50%

 

7 lei/luna/persoana

84 lei/an/persoana

3,5 lei/luna/persoana

42 lei/an/persoana

 

     Sunt scutite de la plata taxei de habitat persoanele care sunt inscrise in evidentele compartimentului de asistenta sociala in functie de numarul de membri ai unei familii inscrisi cu venitul minim garantat-legea 416/2001

     Scutirea se aproba trimestrial de catre primarul comunei sau in lipsa acestuia de viceprimar, in ultima zi a trimestrului,pe baza unui tabel nominal.

         Taxa de habitat se plateste anual, in doua transe egale,pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Taxa de habitat , datorat de persoanele fizice  de pana la 50 lei  inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

 

TARIFE PRACTICATE DE CATRE „SC UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE SRL”PENTRU SERVICIILE PRESTATE

 

APLICAT  TVA 19%

NR.

CRT.

DENUMIRE

UM

VALOARE FARA TVA

lei

TOTAL VALOARE

lei

1.

AVIZ DE PRINCIPIU PERSOANA  FIZICA

 

150,00

178,50

2.

AVIZ DE PRINCIPIU AGENTI  ECONOMIC

 

250,00

297,50

3.

ACORD DE  RACORDARE ALIMENTARE CU APA POPULATIE

 

150,00

178,50

4.

ACORD DE  RACORDARE ALIMENTARE CU APA AGENTI  ECONOMIC

 

200,00

238,00

5.

ACORD DE  RACORDARE CANALIZARE MENAJERA POPULATIE

 

150,00

178,50

6.

ACORD DE  RACORDARE CANALIZARE AGENTI  ECONOMIC

 

200,00

238,00

7.

DEBRANS./REBRANS./AB.RESTANTIERI SAU CU CONSUM FRAUDULOS

 

300,00

357,00

8.

CONTRACT FURNIZARE APA-CAN.AGENTI ECONOMICI

 

  25,00

  29,75

9.

SCHIMBARE TITULAR CONTRACT APA-CANAL PERS.FIZICE

 

  20,00

  23,80

10.

TAXA SIGILARE CONTOARE APA RECE

1 buc

  30,00

  35,70

11.

TAXA RESIGILARE CONTOARE APA RECE

1 BUC

  30,00

  35,70

12.

SIGILARE INSTALATIE APA RECE

1 ROB.

  30,00

  35,70

13.

MANOPERA MUNCITOR

1 h

  55,00

  65,45

14.

VIDANJARE / Situatii de urgenta

1

100/300

119/357

15.

TAXA INTERVENTIE BULDOEXCAVATOR

1 h

189,00

224,91

16.

TAXA INTERVENTIE TRACTOR REMORCA FUNCTIONARE/STATIONARE

1 h

  50,00

  59,50

 

Pentru functionarea CAMINULUI CULTURAL se instituie urmatoarele taxe:

 

 

 

Taxa pentru anul 2020

Sala mare

500lei/ 24 ore

700 lei/ 48 ore

 

Sala mica

250 lei/ 24 ore

400lei/ 48 ore

 

Bucatarie

250 lei/ 24 ore

400 lei/ 48 ore

 

Inchiriere spatiu camin cultural pentru Fundatii, Asociatii si ONG-uri

1 leu/mp/an

 

Pentru functionarea serviciului ADMINISTRARE PORTUARA se instituie urmatoarele taxe:

 

1.Acostare ambarcatiuni admise pana in 7 m lungime tip lotca  si greutate pana in 1000kg in

miniportul turistic pentru locuitorii permanenti ai comunei Sfantu Gheorghe-bazin 1,2,3,4

-prima barca inregistrata-100 lei/an

-de la a doua barca inregistrata- 400 lei/an

2.Acostare ambarcatiuni admise pana in 8-10 m lungime tip lotca si greutate pana in 1000 kg in miniportul turistic bazinele 1,2,3,4 (acostare paralalela si perpendiculara)

 

-300 lei/an, 15 lei/zi

 

3.Ambarcatiuni mai mari de 10 m pana in 15m (bazin 1,2,3)                               

1000lei /an ,30lei/zi

4.Dana acostare debarcare perpendicular mal intre bazinul 3 si 4 –imbarcare/ debarcare temporara pana in 30 m

30lei /ora

5.Ridicare/coborare cu macaraua                                                                                                                                               

Program luni –vineri 8,00-16,00-100 lei/ridicare

-in afara programului de lucru -200 lei/ridicare

6.Inchiriere peridoc                                                                                                                                                                       

Program luni –vineri 8,00-16,00-15 lei /ora

-in afara programului de lucru-30 lei/ora

7.Pentru scoaterea ambarcatiunilor la iernat

10lei/luna

8. Cheu acostare nave pasageri Dunare                                                                                                   

600lei/zi calendaristica(1h-24h)

9.Dana debarcare –incarcare materiale grele (canal 6)                                                                                                                  

10 lei/ora

10.Stationare mal dunare partea satului pentru pontoane dormitoare si salupe amonte intrare bazin 3 si 4                                     

300lei/luna,30lei/zi

11.Schela lemn ponton acostare temporara langa ponton Navrom                                                                                                  

100lei/zi

12.Prestari servicii-apa potabila m3

 10 lei(pret practicat de uzina de apa+folosirea retelei si a instalatiei proprii a miniportului

13.Prestari servicii-1kw energie electrica

-1,3 lei (conform facturii/pretului pe kw+folosirea retelei si a instalatiei proprii a miniportului

14.Prestari servicii  pentru institutiile publice ,de interes local

Conform tarifului practicat de furnizorii de energie electrica si apa in baza pv incheiat intre parti cu indexul de consum inregistrat

15.Inchiriere atelier mecanic –metrul patrat                                                                                   2 lei/zi

1 leu/ mp/zi

16.Spatiu destinat parcarii/stocarii utilajelor                                                                                                                         

1 leu/ora/utilaj

17. Inchiriere motopompa ( fara combustibil)

10 lei/ ora

18. Inchiriere aparat sudura

                                                          10 lei/ora

 

Intrare bazin 1 partea dreapta e cu caracter ocazional ,partea stanga cu caracter permanent.

Intrare bazin 2 si 3 partea stanga e cu caracter ocazional ,iar partea dreapta e cu caracter permanent

 Pentru inchiriere e nevoie de urmatoarele documente : -- cerere tip, copie CI, acte barca si motor inregistrate la Primaria Sfantu Gheorghe

 

Pentru functionarea serviciului Pasune se instituie urmatoarele taxe :

 

1.Taxa inchiriere tractor cu remorca(fara motorina si sofer)                                                                                          20 lei/ora

 1. Taxa inchiriere Buldoexcavator                                                            189 lei/ora

3.TAXA inchiriere tractor si coasa (fara motorina si sofer)                                                                                            20 lei/ ora

 1. TAXA INCHIRIERE TOCATOR CU TRACTOR 250 lei/ ora
 2. TAXA INCHIRIERE VENDROVER PENTRU COSIT (fara motorina si fara sofer)                                           20 lei/ora

6.TAXA INCHIRIERE PRESA BALOTAT + TRACTOR(fara motorina, fara sofer si fara funie de legat baloti)     20 lei/ora                                                                                                     

7.TAXA INCHIRIERE  DISC  CU  TRACTOR                                                                                                         200 lei/ora

 1. TAXA INCHIRIERE POD  PLUTITOR                                                                                                                 80 lei/ora
 2. INCHIRIERE BM SINOE( fara conducator si fara motorina) 50 lei/ora

 

       *Inchirierea BM SINOE - Motorina se va lua de statia de carburanti autorizata.

 

TAXĂ PENTRU DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII

 

Nr.

 crt.

Specificatie

Nivel   anul   2020

1.

Taxa pentru desfăşurarea jocurilor de artificii

250 lei/eveniment cu durata de pană la 10 min.

370 lei/eveniment cu durata ce depaseste 10 min.

 

 TAXE PENTRU FORMULARE

 

NR.

CRT.

 

                                              TIP FORMULAR    

 

NIVEL APLICABIL IN ANUL 2020

1.

Formulare AC, CU

7 lei

2.

Format A5

2 lei

3.

Format A4

3 lei

4.

Format A4 fata-verso

4 lei

5.

Transmiterea prin posta a documentelor

10 lei

 

 

TAXE SERVICII PRESTATE

 

Nr.

 crt.

Denumirea serviciului pentru care se percepe taxa

Nivel taxa 2020

1.

Taxa multiplicare (xeroxare) documente A4

1     lei/pg

2.

Taxa multiplicare (xeroxare) documente A3

1.5  lei/pg

3.

Taxa transmitere fax intern

2     lei/pg

4.

Taxa transmitere fax international

7     lei/pg

5.

Taxa receptie fax

3     lei/pg

6.

Taxa tehnoredactare

5     lei/pg

7.

Taxa listare (utilizare imprimanta) alb-negru

0.5  lei/pg

8.

Taxa listare (utilizare imprimanta) color (text)

2     lei/pg

9.

Taxa listare (utilizare imprimanta) color (inclusiv imagini)

3     lei/pg

10.

Taxa inscriptionare CD (CD inclus)

5     lei/CD

11.

Taxa utilizare calculator

2     lei/ora

12.

Taxa acces internet

3     lei/ora

13.

Taxe pentru eliberarea de copii dupa acte existente in arhiva , copii dupa autorizatii

30   lei

 

 

 

15.

16.

Taxa ceremonii in week-end

Taxa scanare documente

66     lei

0,5 leu pagina

 

 

Taxe speciale pentru activitatea Compartimentului de Impozite si Taxe

 

Nr. crt.

Denumire document

Taxa (lei)      

2020

1*.

Certificat de atestare fiscala

20 lei

Procedura:

Certificatul de atestare fiscala este reglementat de prevederile art.159 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal local, la solicitarea contribuabilului/plătitorului. Certificatul se emite şi la solicitarea autorităţilor publice în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum şi la solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale a organului fiscal local şi cuprinde obligaţiile fiscale restante şi, după caz, obligaţiile fiscal scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal local în vederea recuperării.

Certificatul de atestarefiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Taxele speciale instituite conform art. 484 si prevazute in cadrul acestui capitol, se reduc cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în:

a)Hotărârea Guvernului nr. 323/1996, cu modificările ulterioare;
b)Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare.

Art. 485.  Sunt scutiti de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, următoarele persoane fizice sau juridice:

 1. a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 

[{*}] b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; (literă modificată prin art. V pct. 9 din O.U.G. nr. 41/2015, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 112/2016, în vigoare de la 2 iunie 2016).

 

[{*}] c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; (sintagmă înlocuită prin art. 9 lit. d) din O.U.G. nr. 55/2015, în vigoare de la 20 noiembrie 2015)
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

 

[{*}] f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate. (literă modificată prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 50/2015 - publicată la 3 noiembrie 2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016) .

 

CAPITOLUL VIII - ALTE  TAXE  LOCALE

 

 

Art. 486 alin. (1):     TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE PENTRU:

 

 

Nr. crt.

Specificaţie

Tarif propus 2020

Lei/mp/zi

 

 

I.  Comerţ stradal

 

 

1.

- Tonete produse diverse

2,00

 

 

2.

- Chioscuri

 produse diverse

2,00

 

 

3.

- Comercializare carte, presa, papetărie

2,00

 

 

4.

- Standuri în fata unitatii

2,00

 

 

5.

- Comercializare flori

2,00

 

 

6.

- Comert sezonier în faţa unitatilor de alimentatie publica - TERASE

2,00

 

 

7.

- Maşini de îngheţată, lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri frigorifice

2,00

 

 

II. Comerţ stradal ocazional

 

 

1.

- Obiecte de cult, marţişoare, felicitari, alte produse specifice sărbătorilor (religioase şi laice)

2,00

 

 

2.

- Pepeni, comert ambulant, vânzări bilete şi alte asemenea

2,00

 

 

3.

- Activitaţi promoţionale, expozitii şi alte asemenea

2,00

 

III

Alte activităţi (circ, menajerii, parcuri de distracţie, servicii de agrement, festivaluri , târguri, activităţi socio-culturale  şi alte asemenea)

2,00

 

IV

Depozitare diverse materiale pe domeniul public sau privat al comunei

2,00

 

 

V

Inchiriere taraba

2 lei/zi

 

           

 

 

 

Art. 487 alin. (2) :     TAXE PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE IN SCOPUL                                                             OBTINERII DE VENIT

Nr. crt.

Specificaţie

Tarif propus 2019

Lei/an

1.

Taxa pentru vehiculele lente care folosesc infrastructura publica locala *

43

2.

Taxa pentru rulote destinate obtinerii de venit

60

3.

Taxa pentru utilizare ATV-uri in scopul obtinerii de venituri

60

4.

Taxa certificat inregistrare vehicule ptr.care nu exista obligatia inmatricularii

40

5.

Taxa (placuta) numar inregistrare vehicule

30

         

 

Alte taxe locale:

1.

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa

750

 

* Intra sub incidenta acestui articol urmatoarele vehicule:

 

 • Autocositoare
 • Autoexcavator (excavator pe autosasiu)
 • Autogreder
 • Autoscreper
 • Motostivuitor/Autostivuitor
 • Buldozer pe pneuri
 • Compactor autopropulsat
 • Excavator cu racleti pentru sapat santuri
 • Excavator cu rotor pentru sapat santuri
 • Excavator pe pneuri
 • Freza autopropulsata pentru canale
 • Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat
 • Freza rutiera
 • Incarcator cu o cupa pe pneuri
 • Instalatie autopropulsata de sortare-concasare
 • Macara cu greifer
 • Macara mobila pe pneuri
 • Macara turn autopropulsata
 • Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente
 • Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor
 • Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri
 • Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor
 • Masina autopropulsata pentru forat
 • Masina autopropulsata pentru turnat asfalt
 • Plug de zapada autopropulsat
 • Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn
 • Tractor pe pneuri
 • Troliu autopropulsat
 • Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
 • Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
 • Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
 • Vehicul pentru marcarea drumurilor
 • Vehicul pentru taiat si compactat deseu

 

CAPITOLUL IX - SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI / TAXEI PE CLADIRI , A IMPOZITULUI PE TEREN

 

Art. 456, alin 2, pct o- Clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare;

Art. 464, alin 2, pct m- Terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Impozitul pe terenurile si cladirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

 

ALTE SCUTIRI POTRIVIT LEGII 227/2015

 

Art. 464. - (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 1. terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ - teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
  b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
  c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
  d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
  f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
  h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
  i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
  j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;
  k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
  l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
  m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
  n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
  o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
  p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
  s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
  u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
  w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
  x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
  y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

 

Art. 456. - (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 

 1. clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
  b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
  c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
  d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
  e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
  f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
  i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
  j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
  l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
  m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
  o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
  p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
  s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

 


 1. t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
  u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
  w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.

 

Art. 469. - (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

 1. mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
  b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
  c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
  d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
  e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
  f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
  g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
  h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
  i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
  j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
  k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
  l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
  m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
  n) autovehiculele acţionate electric;
  o) autovehiculele second - hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
  p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în:

a)Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico - sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare;
b)Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico - sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

 

Art. 485.  Sunt scutiti de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, următoarele persoane fizice sau juridice:

 1. a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 

[{*}] b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; (literă modificată prin art. V pct. 9 din O.U.G. nr. 41/2015, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 112/2016, în vigoare de la 2 iunie 2016)

 

[{*}] c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; (sintagmă înlocuită prin art. 9 lit. d) din O.U.G. nr. 55/2015, în vigoare de la 20 noiembrie 2015)
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

[{*}] f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate. (literă modificată prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 50/2015 - publicată la 3 noiembrie 2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016)

 

CAPITOLUL X - SANCTIUNI

 

Art. 493. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Limitele minime si maxime ale amenzilor  in cazul persoanelor fizice

Nivel 2020 (lei)

Art.493 alin(2)

Contraventia prevazuta la art. 493 alin.(2),lit.a

         70  –    279

 

Contraventiile prevazute la art. 493 alin.(2) lit.b)

       279   -    696

Art. 493 alin. (4)

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a biletelor si abonamentelor de intrare la spectacole

       325   -   1578

 

 (41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute in cazul persoanelor fizice  se majorează cu 300%

 

ALTE AMENZI:

Nr. crt.

Specificatie

Nivel 2020(lei)

1

Amenzi pentru nedeclararea animalelor                                              

            50

2

Amenzi pentru eliberarea actelor de stare civila in locul celor pierdute(duplicate certificate casatorie,nastere,deces)  

            50

 

CUANTUMUL AMENZILOR  CE URMEAZĂ A FI APLICATE PENTRU OCUPAREA ABUZIVĂ

A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

 

Nr. crt.

Specificatie

Nivel 2020

1

Vânzarea stradală fără autorizaţie din partea PrimarieiSfantu Gheorghe

116 – 348

2

Ocuparea domeniului public, sau privat al comunei Sfantu Gheorghe fără achitarea taxelor legale

116 – 348

3

Nerespectarea amplasamentului, perioadei, suprafeţei ocupate sau a tipului de mobilier stradal aprobat

116 – 348

4

Depozitarea gunoaielor in locuri neamenajate

116 – 348

 5

Neintreţinerea terenului prin efectuarea periodică a lucrărilor de igienizare si toaletare a suprafeţei utilizate sau a curăţeniei în zonele aferente desfăşurăriiactivităţii comerciale

232 - 581

6

Neeliberarea domeniului public în urma somaţiei scrise şi/sau continuarea activităţii după ce s-a dispus oprirea acesteia

234 - 616

 

Refuzul nejustificat al comerciantului de a se supune controlului

234 - 616

 

7

AMENZI  pentru  autovehiculele neinregistrate

232 - 581


Constatarea contravenţiilorşi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţiiadministraţiei publice locale.
Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare

 

LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE, reglementate de art.17  din Legea nr. 36/1995 privind legea notarilor publici si a activitãtii notariale .

 

“Secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneazã birouri ale notarilor publici vor îndeplini, la cererea pãrtilor, urmãtoarele acte notariale:”

 

 

  Nr.crt

 Extras din norma juridica

   NIVELURILE ÎN   ANUL             FISCAL    2020 -lei-

    1.

    a) legalizarea copiilor de pe înscrisuri,  cu exceptia înscrisurilor sub semnãturã privatã.                    

              10

 

 

TAXE   judiciare de timbru  DE TIMBRU

 

Taxele judiciare de timbru sunt cele stabilite conform OUG nr.80/2013.

 

LISTA TAXELOR  JUDICIARE DE TIMBRU

 

Extras din norma juridica

OUG nr. 80/ 20 iunie 2013

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2020

Taxa, in lei

Art. 3.- 1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:

 

1

Pana la 500 lei dar nu mai putin de 20 lei

8% din valoare

2

Intre 501 lei si 5.000 lei

40 lei +7%

3

Intre 5.001 lei si 25.000 lei

355 lei + 5%

4

Intre 25.001 lei si  50.000 lei

1.355 lei +3%

5

Intre 50.001 lei si 250.000 lei

2.105 lei + 2%

6

Peste 250.000 lei

6.105 lei +1%

Art .4.-

           1) În cazul acţiunilor posesorii

20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită

          2) Acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate

20% din valoarea bunului supus dezmembrarii

Art. 5- 1) Cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel :

1

Stabilirea bunurilor supuse impartelii

3% din valoare

2

Stabilirea calitatii de proprietar si stabilirea cotei- parti ce se cuvine fiecarui coproprietar

50 lei pentru fiecare proprietar

3

Creante din detinerea in comun a unei proprietati

3% din valoarea  creantelor

4

Cererea de raport

3% din valoarea bunurilor

5

Cererea de reductiune a liberalitatilor excesive

3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii

6

Cererea de partaj propriu-zis

3% din valoarea masei partajabile

2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile

Art.6-

1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată:

a

Pana la 2.000 lei

50

b

Peste  2.000  lei

200

2) Cererile privind ordonanţa de plată

200

3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept

100

4) Cereri formulate prin ordonanta prezidentiala , neevaluabile in bani

20

5) Cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani:

a

Pana la 2.000 lei

50

b

Peste 2.000 lei

200

Art. 7-Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice

100

Art. 8- Actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti

1

Cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial

10

2

Cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial

10

3

Cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani

10

4

Acţiunile în grăniţuire;în ipoteza în care prin aceeaşi cerere se revendică şi o porţiune de teren adaugă şi taxa suprafeţei cerute

10

5

Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie acţiunii în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial

-cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 -300 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei.

Art. 9 - Cererile formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces

1

Cereri de recuzare in materie civila, pentru fiecare participant

100

2

Cereri de stramutare in materie civila

100

3

Cereri de repunere in termen

20

4

Cereri de perimare

20

5

Cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile

20

6

Cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată

20

 

7

 

Cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată

8

Cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute

 

50

9

Cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă

0,20/ pagina

10

Cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar

1 leu/pagina

11

Cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1 leu/pagina

12

Cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive

5 lei /examplar copie

Art. 10- 1) In privinta executarii silite:

 a)- Incuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu

20

 b)- Suspendarea executării silite, inclusiv a executării provizorii

50

           2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestaţia la executare se taxează cu 100 lei.

3) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite.

          În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani

Taxa nu poate depăşi suma de 1.000 lei

100 lei

            4) Cererile de intoarcere a executarii silite

- 50 lei, dacă nu depăşeşte 5.000 lei

-300 lei daca depăşeşte 5.000 lei.

Art. 11

a) Cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere

 

20

b)  Cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

100

c) Cand cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor

 

 

1000

d) contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de soluţionare a contestaţiei

20

Art. 12 -Dobândirea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi pentru înregistrarea unor persoane juridice

1

Inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora

300

2

Dobândirea personalităţii juridice

200

3

Dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

 

100

Art. 13- Dreptul de proprietate intelectuala

a)       Recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe

100

b)       Constatarea încălcării şi repararea prejudiciilor

100

    c)     Recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

 

100

      d)      Drepturile conferite de marcă, desene şi modele industriale

300

Art. 14-

1)    Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare  --           200 lei

2)     Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului ---- 100 lei

Art. 15- Cereri cu privire la raporturile de familie

a)  Cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

200

b)  Cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul civil

100

c)  Cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil

50

d)  Cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii

50

e)   Cererile care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei

 

20/cerere

 

f) Cerere neevaluabilă în bani

20

Art. 16- Cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege

-cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris

 

50

- cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ

10% -sa nu depaseasca 300

- contestaţia împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluţionate conflictele de competenţă dintre notarii publici

 

100

- plangerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

20

- soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti

20

- plangeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi îndeplini atribuţiile prevăzute de lege

20

- cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc

20

- plangerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate

20

- actiunile şi cererile în materie de carte funciară, cand nu pun în discuţie fondul dreptului

50

- cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului delegat

20

Apelului împotriva hotararilor judecatoreşti se taxeaza cu 50% din:

     * taxa datorată pentru cererea sau actiunea neevaluabila în bani, solutionată de prima instanta, dar nu mai putin de 20 lei

     * taxa datorata la suma contestata, în cazul cererilor si actiunilor evaluabile în bani, dar nu mai putin de 20 lei

- recursul împotriva hotararilor judecatoresti daca se invoca unul sau mai multe dintre motivele prevazute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedura civila

100

- incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani dar nu mai puţin de 100 lei;

 

50% din taxa datorată la suma contestată

- pentru cererile neevaluabile în bani, privind aplicarea gresita a normelor

100

Cererile pentru exercitarea apelului sau a recursului impotriva hotararilor judecatoresti

-       încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acţiunea de partaj

20

-       încheierea de suspendare a judecării cauzei

20

-       hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii de reprezentant

20

-       hotararile prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat

50

-       hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins

50

-       hotararea prin care s-a luat act de renunţarea la judecata

50

-       hotararea prin care se încuviintează invoiala partilor

50

Cererea pentru exercitarea caii de atac care vizeaza numai considerentele hotararii

100

Formularea contestatiei in anulare

100

Cerere de revizuire

100/ motiv

Art 17 . - Cererile adresate Ministerului Justiţiei

1

cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în strainatate

10

2

cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

300

3

cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare roman de consilier juridic si a experientei dobandite în Romania, in vederea admiterii şi practicarii acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene

100

4

recunoasterea calificarii profesionale de traducator si interpret autorizat sau expert tehnic judiciar in conditiile Legii nr 200/ 2004

100

 

       

 

 

TAXE DE AUTORIZARE SI VIZA ANUALA 

pentru desfasurarea unor activitati economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in raza de competenta a UAT Sfantu Gheorghe

 

          Potrivit art.11 din Legea Nr.82 din 20 noiembrie 1993 cu modificarile si completarile ulterioare privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”,desfăşurarea activităţilor economico‐productive, de turism şi de agrement de către persoane fizice şi juridice pe teritoriul rezervaţiei, se autorizează de autorităţile publice locale competente conform legii şi de către autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regională şi turism, pe baza autorizaţiei de mediu emise de AdministraţiaRezervaţiei.

 

Activitatile economice, de turism si agrement desfasurate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii",de catre persoane fizice si juridice, sunt urmatoarele:

 1. a) pescuit si valorificarea resurselor acvatice;
 2. b) turism;
 3. c) recoltarea resrsei stuficole;
 4. d) transport cu ambarcatiuni/nave in scop turistic pe traseele turisticeautorizate;
 5. e) transport tehnologic de marfuri cu mijloace de transport naval;
 6. f) piscicultura;
 7. g) cresterea animalelor;
 8. h) alte activitati economice;
 9. i) activitati de valorificare a resurselor peisagistice;

 

              Persoanele fizice si juridice care urmeaza sa desfasoareactivitati economice, de turism si de agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, au obligatiaobtinerii prealabile a autorizatiei de mediu de la Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru obtinerea autorizatiei vor fi depuse urmatoarele documente:

– cerere tip;

– autorizatia de mediul emisa de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".

– licente(de transport, licente de pescuit, carnet de ambarcatiune,etc.),

– autorizatia de construire(dupa caz);

–actele de constituire ale societatii comerciale(certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului) si a persoanelor fizice autorizate;

– certificat fiscal privind achitarea de impoziteşi taxe locale de la Departamentul de taxe si impozite din care să rezulte că nu figurează cu debite restante

- avizele conform legii

-  certificat de inregistrare fiscala

-- plan de amplasament in zona

-- contract de salubrizare

Documentaţia se depune doar când este completă,aceasta fiind restituita solicitantului pe loc,daca nu are toate documentele necesare autorizarii .

 

DENUMIREA TAXEI

NIVELUL TAXEI

Taxa eliberare autorizatie|||Taxa viza anuala autorizatie

Taxa de autorizare si viza anuala, pentru  desfasurarea unor activitati economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „ Delta Dunarii”, in raza de competenta a UAT Sfantu Gheorghe

Pescuit si valorificarea resurselor acvatice

Pescuit- persoane fizice autorizate

10

 

10

Achizitionarea si valorificarea resurselor acvatice- persoane juridice

100

500

Turism

Unitati de cazare- Persoane fizice

10

50

Persoane juridice si persoane fizice autorizate cu pana in 20 de camere

100

150

Persoane juridice si persoane fizice autorizateintre 20-50 de camere

100

300

Persoane juridice si persoane fizice autorizate cu peste 50 de camere

100

500

Transport cu ambarcatiune/ nave in scop turistic pe traseele autorizate

50

10 lei/ persoana

Transport tehnologic de marfuri cu mijloace de transport naval, pana la 200 tone, inclusiv

50

100

Transport auto de persoane pe traseele autorizate

50

100 lei/ persoana

Transport auto de persoane pe traseu scoala- uzina-plaja

50

40 lei/ persoana

Transport auto de marfa pe traseele autorizate

50

15 lei/tona

Piscicultura

100

500

Cresterea animalelor

-bovine

10

1 leu/ cap animal/an

Comert cu amanuntul al carburantilor

100

500

 

Recoltare resurse stuficole

societati comerciale, asociatii

100

200

persoane fizice autorizate

50

100

Alte activitati economice, altele decat cele enumerate mai sus,inclusivactivitatilesocietatilor comerciale care utilizeaza terenurile in scop agricol (recoltarea fanului, imbunatatirepajisti, cosit etc.)

Societati comerciale, asociatii

10

1 leu/ hectar

Persoane fizice autorizate si neautorizate

10

1 leu/ hectar

Activitati prestatoare de servicii

50

100

Activitati temporare

 

 

manifestări cultural-artistice şi sportive, serbări câmpeneşti,spectacole, festivaluri evenimente expoziţionaleşi altele asemenea

50

100

Activitati de valorificare a resurselor peisagistice

 

 

Fotografiere in scop comercial

100 lei/echipa/zi

 

Filmare in scop comercial( filme de scurt metraj, filme artistice)

1000 lei/ contract

 

Alte activitati economice , altele decat cele enumerate mai sus

 

 

REGII AUTONOME

100

1000

SOCIETATI COMERCIALE

100

300

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

100

100

 

-In vederea eliberarii autorizatiei, se constituie prin dispozitia Primarului comunei Sfantu Gheorghe, Comisia de analiza si avizare. Comisia de analiza si avizare verifica documentele depuse si propune autorizarea sau, dupa caz respingerea solicitarii persoanelor fizice sau juridice.

Comisia de analiza si avizare va avea urmatoareleatributii:

-inregistrarea si verificarea dosarelor primite in vederea autorizarii

-redactarea referatelor de prezentare pentru fiecare dosar in parte si inaintarea acestora primarului comunei in vederea eliberariiautorizatiei

-Eliberarea autorizatiei pentru organizarea si desfasurarea activitatilor economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", se face in baza dispozitiei Primarului comunei Sfantu Gheorghe, in termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului complet.

Autorizatia emisa de PrimariaSfantugheorghe, se vizeaza anual cu 30 de zile inainte de data expirarii.

Autorizatia este valabila pana la data de 31 martie a anului urmator eliberarii.

-Pentru vizarea autorizatiei , solicitantul va prezenta autorizatia de mediu valabila. Pentru vizarea autorizatie care presupune mai multe activitati, taxa de vizare reprezinta taxa de vizare a fiecareiactivitati in parte, toate cumulate

SANCTIUNI

 

Constituie contraventiiurmatoarele fapte:

a)desfasurarea activitatii economice , de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Delta Dunariifaraautorizatia eliberata de Primaria Sfantu Gheorghe sau cu autorizatie nevizata pentru anul in curs.

b)desfasurarea activitatilor pe trasee turistice neautorizate

 

Contraventiile se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

 • de la 3000 lei la 5000 lei cele prevazute la lit.a)
 • de 10 ori valoarea taxei pentru cele prevazute la lit.b)

Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin Hotarare a Consiliului local Sfantu Gheorghe.

Nerespectarea obligatieivizarii anuale a autorizatiei conduce la anularea acesteia.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre reprezentantii Primariei comunei Sfantu Gheorghe, Administratiei  Biosferei Delta Dunari.

 

Tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia ( HG 310/2007)

 

Art. 1. - (1) Începând cu luna martie 2007, tariful de bază lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome este prevăzut în tabelul de mai jos

Categoria suprafeţelor

Tariful de bază
(lei/m2)

Suprafaţa locuibilă

0,84

Suprafaţa antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC

0,34

Suprafaţa teraselor, pivniţelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor

0,19

Suprafaţa garajelor

1,27

Suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă şi altele asemenea

1,27

Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor din mediul rural

0,02


(2) Tariful de bază lunar al chiriei (lei/m2) se actualizează în funcţie de rata anuală a inflaţiei până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an.

Tarife pentru inchirierea terenurilor proprietate a comunei Sfantu Gheorghe:

 

-  Chirie teren, persoane fizice si juridice-intravilan                                                                                        0.2  lei/m.p./an

-  Chirie teren, persoane fizice si juridice-extravilan                                                                                   0,1  leu/m.p./an

 

 

Tarife chirii pentru spatii cu alta destinatie decat de locuinta:

- Taxa inchiriere spatiu pentru prestari servicii:                                                                       2 lei/mp/luna

- Taxa inchiriere spatiu pentru magazii, garaje, etc.                                                                0.25 lei/mp/luna                        

 

Taxa inchiriere spatii in vederea desfasurarii de activitati economice:

   1: pentru activitati postale:                                                                7    lei/mp/luna

                  2: pentru activitati farmaceutice:                                                      0.2 lei/mp/luna

                  3: pentru alte tipuri de activitati economice:                                    11   lei/mp/luna

                       4: inchiriere spatiu depozitare utilaje pentru activitati economice   1,5  lei/mp/luna

 

 

CRITERII DE INCADRARE A CLADIRILOR SI TERENURILOR IN CATEGORIA CLADIRILOR SI TERENURILOR NEINGRIJITE

In temeiul art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se instituie criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5) privind clădirile/terenurile neîngrijite situate în intravilan, se au în vedere următoarele:

 1. În cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fața de nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;
 2. În cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situații de asemenea natură;

          Fac excepție de la majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării/amenajării terenului și au anunțat la Inspectoratul de Stat în Construcții și la autoritatea public locală începerea lucrărilor;

In vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unității administrativ-teritoriale, se împuternicesc angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în acest sens, să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritoriale și să întocmească fișa de evaluare și nota de constatare;

După identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija compartimentului urbanism  proprietarulva fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare până la sfârșitul anului respective și să mențină în continuare clădirea/terenul în stare de întreținere/îngrijire;

Dacă pe parcursul anului respective proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate. În cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri și terenuri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformare a lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;

Dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/îngrijire necesare, se va încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului urbanism, primarul unității administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.

Hotărârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respective elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și atele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în evidențele fiscale, va emite și va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local;

În cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare, se reia procedura pe numele noului proprietar;

                      Impozitul pe cladiri si terenuri incadrate in categoria terenurilor si cladirilor  neingrijite se majoreaza cu 500%.