×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Județul Tulcea, cod SIPOCA 1166/MySMIS2014+ 154480
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Sfântu Gheorghe - Informaţii publice - Strategia de dezvoltare    

Strategia de dezvoltare

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea - Strategia locală de dezvoltare

 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA 2023-2030
 
   Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite a fost adoptată în anul 2015 de către Adunarea generală a ONU, documentul cuprinzând 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) care reprezintă un apel urgent la acțiune din partea tuturor țărilor - dezvoltate și în curs de dezvoltare - într-un parteneriat global.
   În vederea implementării la nivel european a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Consiliului UE, a adoptat la 20 iunie 2017, documentul intitulat „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” .
   În acest context, România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030 și în același timp a implementat prevederile documentului Consiliului UE -„Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”, adoptând printre altele Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 .
   Strategia de Dezvoltare Locală 2023-2030, a Comunei Sfântu Gheorghe din Județul Tulcea reprezintă cadrul local al implementării celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și susținerea Agendei 2030. În acest context, documentul strategic are în vedere sprijinirea dezvoltării localității luând în considerare 7 domenii principale, respectiv: economic; mediu; amenajarea teritoriului; instituții locale; social; educație și formare; cultură, culte, sport și agrement.
   Strategia este orientată către toți cetățenii comunei și are în vedere atât generațiile prezente cât și cele viitoare, în contextul promovării și derulării programelor de dezvoltare durabilă. Se urmărește așadar, antrenarea tuturor actorilor locali importanți în luarea deciziilor favorabile dezvoltării locale, pentru a fi valorificate toate resursele locale, pentru a se atrage finanțări care să conducă în final la creșterea bunăstării membrilor comunității și la definirea localității ca un pol de dezvoltare locvală în zona Deltei Dunării. Documentul are în vedere realizarea dezvoltării economice eficiente în paralel cu asigurarea echilibrului social, în condițiile specificului localității determinat de amplasdarea sa pe teritoriul RBDD și a respectării normelor legate de protecția patrimoniului natural strict protejat.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA 2023-2030 a fost realizată în cadrul proiectului Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Jud. Tulcea, cod SIPOCA 1166/MySMIS2014+ 154480